Algemene voorwaarden

 

Algemeen – BE0501.560.571

De Nederlandse taal wordt als de gebruikelijke handelstaal van PDK Pellets aanzien en heeft steeds voorrang op al onze teksten in andere talen of gebruikelijke vertalingen.

De verkoopsvoorwaarden van PDK Pellets hebben voorrang op alle aankoopvoorwaarden van de klant, ook al staan deze aankoopvoorwaarden op zijn bestelling aangeduid.

 

Bestellingen

De koper verplicht zich onherroepelijk tot afname van de bestelde goederen.

Wanneer 1 van de goederen niet meer beschikbaar is heeft de verkoper het recht om deze te wisselen met een kwalitatief gelijkaardig product. Dit zal gebeuren in samenspraak met de koper. 

 

Leveringstermijn

De leveringstermijn is niet bindend .Vertragingen in de leveringen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch annulering van de bestelling tenzij dit uitdrukkelijk vooraf overeengekomen was.

 

Prijs

Onze prijzen gelden voor goederen die door de koper in onze magazijnen zijn afgehaald tenzij anders overeengekomen was behouden wij ons het recht voor om elk moment nieuwe prijzen voortkomend uit prijswijziging bij de fabriek, douanerechten, wisselkoersen, transportprijzen, sociale wetten ,of elke andere oorzaak die de kostprijs kan beïnvloeden, toe te passen op de bestellingen en een gedeelte van de bestellingen die nog te leveren zijn. De prijzen in onze catalogussen zijn slechts informatief en verbinden ons niet. De informatie (waaronder de prijs) geldt onder voorbehoud van vergissingen.

 

Eigendomsrecht

Alle gekochte of geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, en dit tot op het ogenblik van de volledige betaling. De verkoper heeft ten allen tijde het recht om beslag tot terugvordering te doen overeenkomstig art.1462 Gerechtelijk Wetboek zolang de prijs niet volledig betaald is.

 

Klachten

Gebeurlijke klachten moeten binnen de 48 uur ingediend worden en voor gebruik. Klachten dienen per aangetekend schrijven aan de verkoper toe te komen. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

 

Betaling

Onze facturen zijn contant betaalbaar, of behoudends andersluidende bepaling. De niet-betaling van een vervallen factuur maakt het verschuldigde saldo van de andere zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Indien er niet binnen de aangegeven termijn betaald wordt, zal er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is het volgende verschuldigd zijn:

-Een nalatigheidinterest gelijk aan 1% per maand vanaf de factuurdatum.

-Een vergoeding van 15% op het factuurbedrag met een minimum van 75 euro.

 

Rechtsbevoegdheid

In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbank van Kortrijk bevoegd.

 

Voorwaarden levering

 

Betreffende : verantwoordelijkheid schade

Bij thuisaflevering van hout, pellets , briketten ,etc. staan wij in voor het transport tot aan het leveringsadres.

Indien onze chauffeur de goederen op uw eigendom lost doen wij dit op uw eigen verantwoordelijkheid.

Gelieve duidelijk te noteren dat wij alle verantwoordelijkheid voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door het betreden van uw eigendom afwijzen.

De producten worden steeds geleverd met vaste vrachtwagen met laadbrug.

De producten worden steeds gelost met elektronische en ALL terrein transpallet.

Vermelde prijzen zijn levering op het voetpad langs de rijbaan.

De chauffeur kan op uw vraag de pallet op uw privé eigendom plaatsen.

Wij kunnen hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden !